• 1126 Budapest Hertelendy utca 2.
  • Nyitva: Bejelentkezés alapján

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A weboldal működésével, rendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.


Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (szortelenitesbudapest.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen
ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.szortelenitesbudapest.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

1. Szolgáltatók adatai:

PRIME CORP Kft.
A cég székhelye:
8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 29.
A cég fióktelepe(i):
1123 Budapest, Alkotás utca 35. alagsor 2. ajtó

Cégjegyzékszám:07-09-034667
Adószám: 32265002-1-07

primecorpkft<kukac>gmail.com
Bankszámla: OTP 11736006-21490956


Alapvető rendelkezések:
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2. A jelen Szabályzat 2012. január 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Dióda lézer bérletek felhasználási ideje 1év.

6. A megvásárolt bérlet, vagy vendégkártya visszaváltására, vagy a fennmaradó alkalmak összegének a visszatérítésére semmilyen indokkal nincs lehetőség.
7. A Felhasználó adatai
8. Felhasználó jelszavának tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
9. Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg Szolgáltató weboldalán. Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

Online bejelentkezés szabályzata

Lemondási/módosítási feltételek:

A kezelés időpontja előtt 48 órával van lehetőséged az időpontot módosítani vagy lemondani. 48 órán belüli lemondás esetén 5.000Ft rendelkezésre állási díjat számolunk hozzá a következő kezelésedhez és ezután csak előleg megfizetése esetén tudsz időpontot foglalni.

  • Amennyiben a fenntartott időpontban valamilyen okból nem tudsz megjelenni a helyszínen, kérjük időben jelezd felénk! Tekintettel arra, hogy az átszervezés időbe telik, a lemondás / időpont módosítás díjmentesen a lefoglalt időpont előtt 48 órával lehetséges.
  • Válaszhatsz új időpontot a visszaigazó emailben taláható Időpont módosítás gomb segítségével, emailben az hello@szortelenitesbudapest.hu címen, vagy SMS-ben a +36 30 098 1281 számon. Kérünk a 24 órán belüli módosítást telefonon vagy SMS-ben jelezd felénk.
  • Próbakezelés, illetve bérlet vásárlása esetén a teljes összeg fizetendő az első kezelés alkalmával. 8 alkalmas bérlet vásárlása esetén lehetőség van 2 részletben való fizetésre.
  • Megkérünk arra, hogy legyél mindig PONTOS, mert ha elkésel annyival kevesebb lesz majd a kezelésedre szánt idő, illetve ha előbb jössz, akkor megzavarod a másik vendég kezelését.
  • A megvásárolt bérlet, vagy vendégkártya visszaváltására, vagy a fennmaradó alkalmak összegének a visszatérítésére nincs lehetőség, viszont minden további nélkül átruházható.
  • Adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább!
  • Szépkártyát is elfogadunk!
  • Az árak forintban értendőek, és az Áfa-t tartalmazzák

Bejelentkezés menete:

A bioskin.salonic.hu weboldalon keresztül van lehetőség online bejelentkezésre.
1. Helyszín kiválasztása -> Szolgáltatás kiválasztása -> Időpont kiválasztása -> Személyes adatok megadása: Mobil szám, vezeték néz, kereszt név, email cím -> Foglalás elküldése.

Az online foglalás szolgáltatója a Salonic International Kft.

Adatkezetés

Fizetési lehetőségek:

Készpénzes: A megrendelt vendégkártyát vagy hűség kártyát a vásárló a szalon címén készpénzes fizetés után személyesen vesz át.
Utánvétes fizetés: A megrendelt vendégkártyát/hűség kártyát a vásárló postai küldeményként házhozszállítás után veheti át.
Banki átutalás: A megrendelt vendégkártyát/hűség kártyát a vásárló banki átutalással kiegyenlíti, majd személyese vagy postai úton veszi át.
Online bankkártyás fizetés: A megrendelt vendégkártyát/hűség kártyát a vásárló online bankkártyás fizetéssel rendezi. Fizetési szolgáltató Stripe
Szép Kártyák: Az alábbi szolgáltatók szép kártyáját fogadjuk el a szalonban: OTP szép, K&H szép, MBH szép kártya.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, melynek eredményeképpen
Szolgáltató elektronikus üzenetben a Felhasználó e-mail címére küldi meg a visszaigazoló emailt a rendelésről.

Elállás joga
1. A fogyasztó és szolgáltató között kötött szerződésekről szóló, 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1)d) bekezdése alapján a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg.
2. A Kormányrendelet hatályos szövege itt érhető el.
3. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Vegyes Rendelkezések
1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte  volna el.
2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás  elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
4. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje
1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
3. Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Szerzői jogok
1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szortelenitesbudapest.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
2. Miután a szortelenitesbudapest.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a szortelenitesbudapest.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. A szortelenitesbudapest.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással és az idézés szabályait szem előtt tartva lehet.
4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
5. Tilos továbbá a szortelenitesbudapest.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a zsirbontasbudapest.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
6. A zsirbontasbudapest.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Adatvédelem
1. A megadott személyes adatokat a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően kezeljük. Adatkezelési tájékoztatónk elérhető az alábbi
linken: https://szortelenitesbudapest.hu/adatkezelesi-tajekoztato/